Yêu cầu an toàn chung đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Ngày 30/10/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, Thông tư 05/2020/TT-BKHCN

Yêu cầu an toàn chung đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về yêu cầu an toàn chung đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân như sau:

1. Yêu cầu về mục tiêu bảo đảm an toàn

Trong vận hành bình thường, tình huống vận hành hoặc khi xảy ra sự cố trong thiết kế, liều chiếu đối với nhân viên bức xạ và công chúng, lượng chất phóng xạ thải ra môi trường không được vượt quá các giá trị giới hạn xác định.

Khi xảy ra sự cố ngoài thiết kế, tác động bức xạ đối với nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường phải được giảm thiểu.

2. Yêu cầu về bảo vệ theo chiều sâu

Bảo vệ theo chiều sâu bao gồm sử dụng các lớp bảo vệ vật lý và các biện pháp kỹ thuật – hành chính để bảo vệ nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường khỏi tác động bức xạ từ cơ sở LPƯNC.

Phải xây dựng luận chứng về việc thực hiện bảo vệ theo chiều sâu đối với cơ sở LPƯNC.

Các biện pháp kỹ thuật – hành chính phải được kiểm chứng thông qua kinh nghiệm vận hành hoặc thử nghiệm và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thiết kế, xây dựng, vận hành thử, vận hành và chấm dứt hoạt động cơ sở LPƯNC.

Các biện pháp kỹ thuật – hành chính gồm 5 mức quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Yêu cầu về bảo đảm chất lượng

Phải xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm chất lượng đối với tất cả các công việc có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của cơ sở LPƯNC.

Phải giám sát việc bảo đảm chất lượng của các tổ chức thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ cho tổ chức vận hành.

4. Yêu cầu về văn hóa an toàn

Văn hóa an toàn bao gồm tổng thể quan điểm và ứng xử của tổ chức, cá nhân với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho con người và môi trường khỏi tác động bức xạ.

Tổ chức vận hành và các tổ chức thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ phải xây dựng và duy trì văn hóa an toàn thông qua:

Tuyển dụng, đào tạo và tập huấn đối với nhân viên thực hiện các công việc có ảnh hưởng đến an toàn;

Phân công rõ ràng trách nhiệm của người quản lý và nhân viên;

Xây dựng và tuân thủ tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc, hướng dẫn vận hành; định kỳ cập nhật các tài liệu này, có tính đến kinh nghiệm vận hành.

Chi tiết xem tại Thông tư 05/2020/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/12/2020.

Thùy Trâm

37

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *