Thông tư 09: Hướng dẫn HĐ ứng cứu sự cố an toàn thông tin trong HĐ ngân hàng

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 21/10/2020.

ứng cứu sự cố an toàn thông tin, Thông tư 09/2020/TT-NHNN

Thông tư 09: Hướng dẫn HĐ ứng cứu sự cố an toàn thông tin trong HĐ ngân hàng (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin được thực hiện như sau:

1. Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin trong ngành Ngân hàng (mạng lưới) bao gồm:

Ban điều hành mạng lưới do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập;

Cơ quan điều phối là Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước);

Các thành viên mạng lưới: Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tổ chức tín dụng (bộ phận chuyên trách an toàn thông tin) và thành viên tự nguyện tham gia mạng lưới là các cơ quan, tổ chức tự nguyện tham gia.

2. Mạng lưới có nhiệm vụ phối hợp các nguồn lực trong và ngoài ngành ứng phó hiệu quả sự cố an toàn thông tin, góp phần bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn.

3. Nguyên tắc trong hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố

Ban điều hành mạng lưới có nhiệm vụ: (i) Phê duyệt chiến lược và kế hoạch hoạt động hàng năm của mạng lưới; (ii) Điều hành hoạt động mạng lưới (ứng cứu sự cố, diễn tập và đào tạo, tập huấn ứng cứu sự cố); (iii) Đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hàng năm;

Các tổ chức theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này phải có trách nhiệm cung cấp nguồn lực và tham gia làm thành viên mạng lưới;

Khi gặp sự cố an toàn thông tin, các thành viên phải báo cáo Cơ quan điều phối theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Thông tư 09;

Khi gặp sự cố nghiêm trọng không tự khắc phục được, các thành viên phải gửi yêu cầu hỗ trợ đến Cơ quan điều phối;

Căn cứ vào từng sự cố, Cơ quan điều phối sẽ báo cáo Ban điều hành mạng lưới và đề nghị các thành viên mạng lưới hỗ trợ hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ, ứng cứu.

4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng thông tin trong hoạt động điều phối và ứng cứu sự cố:

Thông tin được trao đổi, cung cấp trong quá trình điều phối và ứng cứu sự cố là thông tin bí mật;

Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trao đổi trong quá trình điều 

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thùy Trâm

46

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.