Quỹ DN nhỏ và vừa có trách nhiệm kiến nghị sửa đổi QĐ phê duyệt tài trợ

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ DN nhỏ và vừa có trách nhiệm kiến nghị sửa đổi QĐ phê duyệt tài trợ, Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT

Quỹ DN nhỏ và vừa có trách nhiệm kiến nghị sửa đổi QĐ phê duyệt tài trợ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 15 Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác như sau:

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác theo nguyên tắc và cho các mục tiêu quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác theo các hình thức quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Chủ trì chuẩn bị văn kiện, hồ sơ khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác theo nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao; đảm bảo tiến độ, chất lượng và nội dung của văn kiện, hồ sơ.

Phối hợp với các tổ chức trong nước và nhà tài trợ, bên ủy thác trong quá trình lập văn kiện, hồ sơ tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Thẩm định hồ sơ tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐTV.

Gửi văn bản quyết định phê duyệt khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác và các tài liệu liên quan khác tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản đóng góp phải hoàn trả, nhận ủy thác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ 15/01/2021.

Lê Vy

21

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *