Nội dung chính văn kiện, HS tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác Qũy phát triển DNNVV

Ngày 13/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận uỷ thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qũy phát triển DNNVV, Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT

Nội dung chính văn kiện, HS tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác Qũy phát triển DNNVV (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT quy định, văn kiện, hồ sơ tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác bao gồm 11 nội dung chủ yếu sau:

1. Bối cảnh và sự cần thiết của việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác, trong đó nêu rõ những vấn đề mà khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác sẽ được sử dụng để giải quyết.

2. Mục tiêu dài hạn (nếu có) và mục tiêu ngắn hạn của khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

3. Những kết quả chủ yếu của việc sử dụng khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác và các chỉ số đo lường các kết quả đó.

4. Thời gian thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác và địa bàn thực hiện.

5. Cam kết, điều kiện đối với khoản tài trợ, đóng góp của nhà tài trợ, bên đóng góp, khoản ủy thác của bên ủy thác; nghĩa vụ và cam kết của Quỹ để sử dụng khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

6. Tổng giá trị và cơ cấu vốn của khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

7. Vốn đối ứng và nguồn đảm bảo (nếu có).

8. Phương thức tổ chức, quản lý và thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

9. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác (nếu cần thiết).

10. Kế hoạch theo dõi, đánh giá kết quả sử dụng khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác (nếu cần thiết).

11. Hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả thực hiện vào thực tiễn và tính bền vững của việc thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Chi tiết xem tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Thùy Trâm

4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *