Nội dung chính của BC thẩm định khoản tài trợ, nhận ủy thác Qũy phát triển DNNVV

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận uỷ thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qũy phát triển DNNVV, Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT

Nội dung chính của BC thẩm định khoản tài trợ, nhận ủy thác Qũy phát triển DNNVV (Ảnh minh họa)

Theo Điều 8 Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT, nội dung chính của báo cáo thẩm định khoản tài trợ, nhận ủy thác Qũy phát triển DNNVV bao gồm:

Sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành của các số liệu, luận cứ, tính toán, kết luận và đề xuất nêu trong hồ sơ được thẩm định.

Tính khả thi của khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Tính hợp lý của việc sử dụng khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác cho các hoạt động của Quỹ.

Những vấn đề bất cập, tồn tại, hướng xử lý, biện pháp xử lý, tổ chức có trách nhiệm xử lý và thời hạn xử lý.

Những cam kết trong trường hợp thay đổi cơ chế, chính sách, sự khác biệt về thủ tục tiếp nhận và thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác, các yêu cầu và điều kiện của nhà tài trợ, bên đóng góp, bên ủy thác (nếu có).

Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện (bao gồm cả năng lực tài chính) của Quỹ.

Hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả thực hiện vào thực tiễn và tính bền vững của việc thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Những ý kiến đã được thống nhất hoặc còn khác nhau giữa các bên liên quan.

Đề xuất về việc Quỹ được tiếp nhận và thực hiện khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Thời hạn hoàn thiện hồ sơ khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Thông tin về việc đăng ký hoạt động/đăng ký kinh doanh và tư cách pháp nhân của tổ chức là nhà tài trợ, bên đóng góp, bên nhận ủy thác hoặc thông tin hợp pháp về cá nhân là nhà tài trợ, bên đóng góp, bên nhận ủy thác tại Việt Nam.

 Chi tiết xem tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Thùy Trâm

6

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.