Mức chi tại địa phương để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mức chi tại địa phương để phục vụ bầu cử, Thông tư 102/2020/TT-BTC

Mức chi tại địa phương để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh minh họa)

Theo Điều 4 Thông tư 102/2020/TT-BTC, mức chi tại địa phương để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được hướng dẫn như sau:

1. Đối với các nội dung chi quy định tại Điều 2 Thông tư 102/2020/TT-BTC: Căn cứ mức kinh phí quy định tại Điều 3 Thông tư này, căn cứ mức kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử do ngân sách Trung ương đảm bảo theo thông báo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ cụ thể tại địa phương.

2. Đối với các nhiệm vụ chi có tính đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã quy định: Căn cứ mức kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử do ngân sách Trung ương đảm bảo theo thông báo và quy định tại Thông tư 102/2020/TT-BTC, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định về mức chi cụ thể tại địa phương.

3. Các nội dung chi khác: Thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành, thanh toán theo thực tế, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem chi tiết tại Thông tư 102/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 08/01/2021.

Thùy Trâm

1

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.