Một số kết luận giám định tư pháp phải được gửi cho NHNN để theo dõi

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ban hành ngày 16/11/2020.

kết luận giám định tư pháp, Thông tư 14/2020/TT-NHNN

Một số kết luận giám định tư pháp phải được gửi cho NHNN để theo dõi (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 21 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc chỉ kết luận giám định đối với nội dung yêu cầu giám định thuộc phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3 và theo quy chuẩn chuyên môn áp dụng cho việc giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 10 Thông tư này. Căn cứ kết quả thực hiện giám định tư pháp quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư này, giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc đưa ra nhận xét, đánh giá, kết luận đối với từng nội dung yêu cầu giám định cụ thể. Kết luận giám định theo Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người trưng cầu giám định trưng cầu trực tiếp giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, bản kết luận giám định phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc.

Trường hợp người trưng cầu giám định trưng cầu Ngân hàng Nhà nước cử người giám định thì bản kết luận giám định phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và có xác nhận chữ ký của Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp trưng cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám định tư pháp thì ngoài chữ ký, họ, tên của người giám định, Ngân hàng Nhà nước ký, đóng dấu vào bản kết luận giám định tư pháp.

Trường hợp thành lập Hội đồng giám định theo quy định tại Điều 15 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước ký, đóng dấu vào bản kết luận giám định tư pháp.

Lưu ý: Kết luận giám định tư pháp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 21 Thông tư này phải được gửi cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để theo dõi việc thực hiện giám định.

Chi tiết xem tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Vy

9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *