Hủy toàn bộ biên lai giấy chưa dùng trước khi đăng ký biên lai điện tử

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ.

Hủy toàn bộ biên lai giấy chưa dùng trước khi đăng ký biên lai điện tử,Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hủy toàn bộ biên lai giấy chưa dùng trước khi đăng ký biên lai điện tử (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 34 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định tổ chức thu các khoản phí, lệ phí trước khi sử dụng biên lai điện tử gồm: biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí thì thực hiện đăng ký sử dụng qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐK-BL Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận đăng ký sử dụng biên lai điện tử của tổ chức thu các khoản phí, lệ phí và gửi thông báo theo Mẫu số 01/TB-TNĐK Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này sau khi nhận được đăng ký sử dụng biên lai điện tử để xác nhận việc nộp hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng biên lai điện tử, Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận trong trường hợp đăng ký sử dụng biên lai điện tử hợp lệ, không có sai sót hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng biên lai điện tử không đủ điều kiện để chấp nhận hoặc có sai sót.

Đặc biệt, kể từ thời điểm sử dụng biên lai điện tử theo quy định tại Nghị định này, tổ chức phải thực hiện hủy những biên lai, chứng từ giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng biên lai điện tử, tổ chức thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐK-BL Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/7/2022.

Lê Vy

44

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *