Hướng dẫn tiếp nhận nợ và tài sản của Cty TNHH 1TV Mua bán nợ Việt Nam

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam, ban hành ngày 27/10/2020.

tiếp nhận nợ và tài sản của Cty TNHH 1TV Mua bán nợ Việt Nam, Nghị định 129/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn tiếp nhận nợ và tài sản của Cty TNHH 1TV Mua bán nợ Việt Nam (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 129/2020/NĐ-CP, việc tiếp nhận nợ và tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam được quy định như sau:

– Các khoản nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận phải đảm bảo có đủ hồ sơ, có hiện vật (đối với tài sản). Trường hợp nợ và tài sản không có đủ hồ sơ, không còn hiện vật thì DATC có văn bản gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thông báo lý do không tiếp nhận để doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục quản lý, theo dõi hoặc xử lý theo quy định của pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản được thực hiện theo quy định pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Tiếp nhận nợ phải thu và tài sản: DATC, cơ quan đại diện chủ sở hữu và tổ chức có nợ và tài sản bàn giao thực hiện bàn giao, tiếp nhận để xử lý nợ phải thu, tài sản như đối với nợ, tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu và phù hợp với văn bản chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Tiếp nhận các tài sản khác:

DATC thực hiện tiếp nhận các tài sản khác theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục đầu tư, khai thác hoặc xử lý thu hồi vốn cho Nhà nước;

Đối tượng, điều kiện tiếp nhận, bàn giao theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Thùy Trâm

17

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.