Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên tại Tòa gồm những ai?

Mới đây, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

Hòa giải viên, Thông tư 04/2020/TT-TANDTC

Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên tại Tòa gồm những ai? (Ảnh minh họa)

Theo Điều 4 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên được quy định như sau:

1. Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên (gọi tắt là Hội đồng tư vấn) có tối thiểu 03 người; danh sách thành viên Hội đồng tư vấn do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định, gồm:

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh là Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên: Trưởng đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh; 01 thành viên Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (nơi có người được đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm làm Hòa giải viên); đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức có liên quan đến người được đề nghị bổ nhiệm làm Hòa giải viên (nếu có).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tư vấn

Lựa chọn người đủ điều kiện làm Hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và hướng dẫn tại Thông tư này, để tư vấn cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên.

Xem xét việc miễn nhiệm, xử lý vi phạm Hòa giải viên theo quy định của pháp luật, để tư vấn cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định miễn nhiệm, xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên.

Hội đồng tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *