Hòa giải viên sắp hết nhiệm kỳ có nguyện vọng có thể được bổ nhiệm lại

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

Hòa giải viên, Thông tư 04/2020/TT-TANDTC

Hòa giải viên sắp hết nhiệm kỳ có nguyện vọng có thể được bổ nhiệm lại (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy trình bổ nhiệm lại Hòa giải viên được quy định tại Điều 8 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC như sau:

– Chậm nhất 02 tháng trước ngày hết nhiệm kỳ, Hòa giải viên có nguyện vọng tiếp tục làm Hòa giải viên, nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại tại Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc.

– Căn cứ nhu cầu thực tế, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hòa giải viên, Tòa án nơi có Hòa giải viên làm việc có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm lại theo quy định.

– Quy trình bổ nhiệm lại Hòa giải viên được thực hiện như quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC.

– Quyết định bổ nhiệm lại Hòa giải viên phải được ban hành trước ít nhất 01 ngày làm việc, tính đến ngày hết nhiệm kỳ làm Hòa giải viên. Trường hợp không đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm lại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hòa giải viên có nguyện vọng được bổ nhiệm lại cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đơn đề nghị bổ nhiệm lại (theo Mẫu số 12);

Giấy chứng nhận sức khóe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, còn giá trị trong 6 tháng);

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của Hòa giải viên (theo Mẫu số 17).

Thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên gồm các tài liệu sau:

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên (theo Mẫu số 02);

Danh sách Hòa giải viên đề nghị bổ nhiệm lại (theo Mẫu số 16b);

Biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng tư vấn (theo Mẫu số 14 và Mẫu số 15);

Đánh giá nhận xét của Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc về quá trình thực hiện nhiệm vụ (theo Mẫu số 18);

Hồ sơ cá nhân của người được đề nghị bổ nhiệm lại Hòa giải viên.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2020/TT-TANDTC, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thùy Trâm

6

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.