Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất 01 lần cho quân nhân

Ngày 29/10/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 136/2020/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất 01 lần, Thông tư 136/2020/TT-BQP

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất 01 lần cho quân nhân (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 33 Thông tư 136/2020/TT-BQP quy định hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần cho quân nhân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng; lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi là người lao động) theo quy định tại Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội bao gồm:

Hồ sơ theo hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3 và điểm a khoản 8, khoản 9 Điều 31 Thông tư này.

Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04A-HBQP).

Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (Mẫu số 08C-HBQP).

Biên bản hợp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (Mẫu số 09C-HBQP, bản chính).

Đồng thời, tại Điều 33 Thông tư 136/2020/TT-BQP quy định quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ tử tuất thực hiện như sau:

* Đối với thân nhân người lao động

Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 và các điểm b, c và d khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 31, bệnh án điều trị BNN lần đầu hướng dẫn tại điểm a khoản 8 Điều 31 Thông tư này (đối với trường hợp chết do BNN); trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nhưng lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì nộp thêm hồ sơ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 32 Thông tư này cho cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương nơi người lao động làm việc trước khi chết;

Thân nhân người lao động hoặc người giám hộ có thể trực tiếp hoặc nhờ người khác thay mình nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH, nhưng phải trực tiếp nhận kết quả giải quyết và tiền hưởng BHXH; trường hợp không có điều kiện nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền (Mẫu số 13B-HBQP) hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng chế độ BHXH.

* Đối với người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện như hướng dẫn tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 136/2020/TT-BQP.

Chi tiết xem tại Thông tư 136/2020/TT-BQP, có hiệu lực từ 12/12/2020.

Lê Vy

9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *