Đối với giao dịch liên kết đặc thù phải mở rộng phạm vi phân tích, so sánh

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Chính phủ ban hành ngày 05/11/2020.

giao dịch liên kết đặc thù, Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Đối với giao dịch liên kết đặc thù phải mở rộng phạm vi phân tích, so sánh (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, phải mở rộng phạm vi phân tích, so sánh khi:

1. Đối với giao dịch liên kết mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm được đối tượng so sánh độc lập để so sánh thì thực hiện mở rộng phạm vi phân tích, so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời gian so sánh để tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích, so sánh được thực hiện như sau:

– Lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế thống kê có tính tương đồng cao nhất với phân ngành hoạt động của người nộp thuế trong cùng thị trường địa bàn, cùng địa phương, trong nước;

– Mở rộng địa bàn so sánh sang các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.

2. Trường hợp mở rộng phạm vi phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tại các địa bàn nêu trên, phải phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định lượng theo quy định tại khoản 6 Điều 10 và Điều 14 Nghị định 132/2020/NĐ-CP hoặc sử dụng số liệu, dữ liệu của các đối tượng so sánh độc lập trong niên độ trước và thực hiện điều chỉnh các khác biệt trọng yếu do yếu tố thời gian (nếu có).

Thời gian mở rộng thu thập số liệu, dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập không quá một năm tài chính so với năm tài chính của người nộp thuế nếu sử dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết quy định tại Điều 14 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/12/2020.

Thùy Trâm

17

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.