Cty TNHH 1TV Mua bán nợ Việt Nam được mua nợ, tài sản dưới 03 hình thức

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam, ban hành ngày 27/10/2020.

Cty TNHH 1TV Mua bán nợ Việt Nam, Nghị định 129/2020/NĐ-CP

Cty TNHH 1TV Mua bán nợ Việt Nam được mua nợ, tài sản dưới 03 hình thức (Ảnh minh họa)

Theo Điều 14 Nghị định 129/2020/NĐ-CP, hình thức mua nợ, tài sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam bao gồm:

Mua theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thỏa thuận trực tiếp với chủ nợ, chủ tài sản.

Tham gia đấu thầu, đấu giá mua nợ và tài sản.

Theo đó, việc mua nợ, tài sản được tiến hành theo các nguyên tắc như sau:

** Đối với hoạt động mua nợ và tài sản theo chỉ định:

DATC có trách nhiệm xây dựng phương án mua nợ, mua tài sản (bao gồm cả dự án cần hỗ trợ xử lý nợ) đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện. DATC sử dụng nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn do nhà nước cấp theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện phương án mua nợ, mua tài sản theo chỉ định. Trong đó:

– Các khoản nợ, tài sản mua theo chỉ định là các khoản nợ, tài sản của các doanh nghiệp gắn với việc cơ cấu lại doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thẩm quyền quy định;

– Nội dung chỉ định bao gồm: đối tượng mua nợ, tài sản; giá mua nợ, tài sản; các biện pháp hỗ trợ xử lý tài chính, xử lý tài sản (nếu cần);

– Cơ quan đại diện chủ sỡ hữu của doanh nghiệp có nợ và tài sản có trách nhiệm phối hợp với DATC và các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các nội dung chỉ định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Các chủ nợ, chủ tài sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với DATC để triển khai phương án đã xây dựng.

** Đối với hoạt động mua nợ, tài sản để kinh doanh:

– Phương án mua nợ, tài sản phải có hiệu quả, có phương án thu hồi vốn khả thi, bảo toàn và phát triển vốn. Giá mua nợ, tài sản do DATC xác định trên nguyên tắc đảm bảo khả năng sinh lời của phương án mua nợ, tài sản;

– Nợ và tài sản được mua phải có hồ sơ chứng minh quyền chủ nợ, quyền chủ sở hữu tài sản;

– Việc mua nợ, tài sản chỉ thực hiện khi có phương án được phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quy định và có thể thực hiện cho từng khoản nợ, tài sản hay theo nhóm gồm nhiều khoản nợ, tài sản khác nhau của cùng một chủ nợ, chủ tài sản hoặc của nhiều chủ nợ, chủ tài sản;

– DATC không được sử dụng vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 129/2020/NĐ-CP để mua lại nợ của chính các tổ chức, cá nhân đó.

Xem chi tiết tại Nghị định 129/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Thùy Trâm

9

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.