Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gì trong QL, sử dụng, khai thác Hệ thống TTBC?

Ngày 21/10/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-VPCP về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

trách nhiệm gì trong QL, sử dụng, khai thác Hệ thống TTBC, Thông tư 01/2020/TT-VPCP

Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gì trong QL, sử dụng, khai thác Hệ thống TTBC? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định văn phòng bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện:

Đăng ký và quản lý tài khoản quản trị cấp cao của bộ, cơ quan, địa phương; phân quyền cho tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tham gia khai thác, sử dụng Hệ thống theo các nhóm tương ứng gồm: Nhập liệu, kiểm tra, duyệt, quản trị; tham gia cập nhật các danh mục dùng chung của Hệ thống.

Sử dụng chức năng của Hệ thống để thực hiện các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai các phân hệ phần mềm báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác theo quy định do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng trên Hệ thống; khai thác các thông tin tổng hợp, dữ liệu lưu trữ trên Hệ thống phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc khai thác các thông tin, dữ liệu được công khai trên Hệ thống phục vụ công tác chuyên môn.

Thông báo cho Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) ngay sau khi phát hiện Hệ thống có sai sót, sự cố kỹ thuật dẫn tới ảnh hưởng hoạt động hoặc an ninh, an toàn thông tin của Hệ thống; đóng góp ý kiến cho Văn phòng Chính phủ để cải tiến cách thức quản lý và hoàn thiện Hệ thống.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Ty Na

145

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.