Bao lâu thì TCTD phải thực hiện kiểm tra nội bộ một lần?

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 21/10/2020.

kiểm tra nội bộ, Thông tư 09/2020/TT-NHNN

Bao lâu thì TCTD phải thực hiện kiểm tra nội bộ một lần? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 53 Thông tư 09/2020/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ như sau:

1. Xây dựng quy định kiểm tra nội bộ về công tác bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức.

2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm tra việc tuân thủ các quy định tại Thông tư này và các quy định nội bộ của tổ chức về bảo đảm an toàn thông tin. Đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, việc kiểm tra nội bộ do bộ phận quản lý rủi ro hoặc bộ phận tuân thủ thực hiện tối thiểu một năm một lần và do bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện tối thiểu ba năm một lần.

3. Kết quả kiểm tra về công tác bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức phải được lập thành báo cáo gửi người đại diện theo pháp luật và cấp có thẩm quyền, trong đó các vấn đề còn tồn tại chưa bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thông tin (nếu có) phải có phương án xử lý, kế hoạch thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại nêu trong báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Thông tư 09/2020/TT-NHNN.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thùy Trâm

89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *