Ai có thẩm quyền phê duyệt khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác Quỹ DNNVV?

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận uỷ thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 13/11/2020.

Qũy phát triển DNNVV, Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT

Ai có thẩm quyền phê duyệt khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác Quỹ DNNVV? (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT, có 02 chủ thể có thẩm quyền phê duyệt khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác, bao gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định phê duyệt đối với các khoản đóng góp phải hoàn trả, ủy thác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Chủ tịch HĐTV) có thẩm quyền phê duyệt các khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị văn kiện, hồ sơ khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác được hướng dẫn như sau:

– Đối với khoản đóng góp phải hoàn trả, nhận ủy thác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Quỹ chủ trì chuẩn bị văn kiện, hồ sơ tiếp nhận đóng góp, nhận ủy thác.
Quỹ có nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức trong nước và bên đóng góp, bên ủy thác trong quá trình lập văn kiện, hồ sơ.

– Đối với khoản tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch HĐTV, Quỹ phối hợp với các tổ chức trong nước và nhà tài trợ, bên đóng góp, bên ủy thác trong quá trình lập văn kiện, hồ sơ.

– Quỹ có trách nhiệm triển khai, đảm bảo về tiến độ, chất lượng và nội dung văn kiện, hồ sơ tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác.

Chi tiết xem tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT, có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Thùy Trâm

10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *