07 nhóm chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

nhóm chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Thông tư 01/2020/TT-VPCP

07 nhóm chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-VPCP, hệ thống có các chức năng đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định 09/2019/NĐ-CP, được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại địa chỉ: https://baocaochinhphu.gov.vn, gồm các nhóm chức năng chính như sau:

Quản lý báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trừ nội dung đối với Biểu số I.4/VPCP/TH tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

Quản lý báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Quản lý báo cáo về tổ chức các cuộc họp.

Quản lý báo cáo về gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Quản lý báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương.

Quản lý báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo.

Các phân hệ phần mềm báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Ty Na

61

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *