06 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của VPCP

Ngày 21/10/2020, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-VPCP về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của VPCP, Thông tư 01/2020/TT-VPCP

06 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của VPCP (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 8 Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ bao gồm:

1. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Khoản 3 Điều 48 Nghị định 138/2016/NĐ-CP.

2. Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

3. Báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

4. Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các quy định liên quan.

5. Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

6. Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Thông tư 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 15/12/2020.

Ty Na

50

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *