04 loại thông tin hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Ngày 21/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, Thông tư 09/2020/TT-NHNN

04 loại thông tin hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định phân loại thông tin trong hoạt động ngân hàng như sau:

Thông tin xử lý, lưu trữ thông qua hệ thống thông tin được phân loại theo thuộc tính bí mật gồm 04 loại sau:

Thông tin công cộng là thông tin được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ thể của các đối tượng đó;

Thông tin riêng (hoặc thông tin nội bộ) là thông tin được phân quyền quản lý, khai thác cho một hoặc một nhóm đối tượng được xác định danh tính;

Thông tin cá nhân là thông tin định danh khách hàng và các thông tin sau đây: thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch và các thông tin có liên quan khác;

Thông tin bí mật là: (i) Thông tin Mật, Tối Mật, Tuyệt Mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; (ii) Thông tin hạn chế tiếp cận theo quy định của tổ chức.

Ngoài ra, tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN cũng quy định phân loại hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng theo cấp độ, bao gồm:

Hệ thống thông tin cấp độ 1 là hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức và chỉ xử lý thông tin công cộng.

Hệ thống thông tin cấp độ 2 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN.

Hệ thống thông tin cấp độ 3 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 09/2020/TT-NHNN.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2020/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thùy Trâm

12

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.