04 chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học

Ngày 26/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

04 chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm:

Giảng viên cao cấp (hạng I) – Mã số: V.07.01.01

Giảng viên chính (hạng II) – Mã số: V.07.01.02

Giảng viên (hạng III) – Mã số: V.07.01.03

Trợ giảng (hạng III) – Mã số: V.07.01.23

Bên cạnh đó, viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp như sau:

Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

Tận tụy với công việc; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định pháp luật của ngành.

Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 12/12/2020.

Ty Na

57

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *